Kategorie

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 13 w/w rozporządzenia informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  PHU DONOCIK JOLANTA DONOCIK
  ul. Chłopickiego 34
  43-300 Bielsko Biała
  NIP. 547 197 28 86

 2. W odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych (otrzymywanie informacji o działalności administratora oraz ofert i informacji o produktach i usługach), podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a konkretnie zgoda udzielona przez Państwa w formie pisemnego oświadczenia. Mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 4. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 5. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Przez RODO należy rozumieć  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 7. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  PHU DONOCIK JOLANTA DONOCIK
  ul. Chłopickiego 34
  43-300 Bielsko Biała

  lub

  e-mail: biuro@przewody-hamulcowe.pl

  tel. 793 719 808     33 400 02 03

 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

 9. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

 10. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

 11. CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w calach niezbędnych do prowadzenia marketingu produktów i usług Sprzedawcy.

  1. w celach wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia
   i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych, w tym danych transmisyjnych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi),

  2. w celach marketingu usług świadczonych przez Administratora danych.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  1. maksymalnie przez okres 3 lat chyba, że wyrazicie zgodę na przedłużenie ważności konta

  Dane transmisyjne będą przechowywane przez okres tożsamy z określonym w ustawie Prawo telekomunikacyjne okresem retencji, który na moment zawarcia z Państwem umowy wynosi jeden rok.

  ODBIORCY DANYCH

  Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług ( firma kurierska DHL ), w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe i szkoleniowe na rzecz Administratora danych.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

  Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

  1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

  2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

  3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

  4. usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,

  5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

  PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

  W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

  Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

  1. wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,

  2. z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania tych danych jest obecnie określony obowiązującą ustawą z 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (art. 161 ust. 2). Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale wiąże się z obowiązkiem Administratora danych (dostawcy usługi telekomunikacyjnej) związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez abonenta danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy.

  Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy. Dane te zostały określone w art. 161 ust. 3 powołanej wyżej ustawy Prawo telekomunikacyjne.

  PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

  INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.